Duminică, 18.03.2018, 08:57
Bine aţi venit Oaspete | RSS
 Pentru studenţii Catedrei militare
Principală Album foto Forum Profilul meuLogare
Meniu site

Categoriile secţiunii
Obiecte generale [1]
Transmisiuni [24]
Infanterie [0]
Diverse [8]
Informatica [0]
În rusă [4]

Login form

Statistica

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0Statistica Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

Forum: 270/1873
Prezentări: 102
Fâşiere: 115
Articole: 37
Photo: 123

Acasă » Articole » Diverse

Sistemul naţional de protecţiei secretelor de stat. Legea cu privire la secretul de stat Nr. 245 din 27.11.2008.

Sistemul naţional de protecţiei secretelor de stat. Legea cu privire la secretul de stat Nr. 245 din 27.11.2008.

Capitolul I  Dispoziţii generale 

Articolul 1. Noţiuni

În sensul prezentei legi se definesc următoarele noţiuni:

certificat de securitate – document ce atestă dreptul persoanei juridice, cu excepţia autorităţii publice, de a desfăşura activităţi ce ţin de utilizarea informaţiilor atribuite la secret de stat, de crearea mijloacelor de protejare a informaţiei, de realizarea măsurilor şi/sau prestarea serviciilor de  protecţie a secretului de stat;

dreptul de acces la secretul de stat – dreptul persoanei fizice de acces la secretul de stat, iar al persoanei juridice – de a efectua lucrări cu utilizarea informaţiilor atribuite la secret de stat,perfectat în modul stabilit;

grad de secretizare – categorie ce caracterizează importanţa informaţiilor atribuite la secret de stat, gradul de limitare a accesului la ele şi gradul de protecţie a lor de către stat;

mijloace de protejare a informaţiilor – mijloace tehnice, criptografice, de program şi de altă natură menite să protejeze informaţiile atribuite la secret de stat, mijloacele prin care acestea sînt realizate, precum şi mijloacele de verificare a eficienţei protejării informaţiilor;

parafă de secretizare – menţiune aplicată pe purtătorul material de informaţii atribuite la secret de stat şi/sau indicată în documentaţia de însoţire a acestuia, care atestă gradul de secretizare a informaţiilor conţinute de purtător;

pierderea informaţiilor atribuite la secret de stat – ieşirea, inclusiv temporară, din posesia sau folosirea legală a informaţiilor atribuite la secret de stat drept rezultat al pierderii, sustragerii sau distrugerii neautorizate a acestora;

protecţia secretului de stat – complex de măsuri organizatorico-juridice, tehnico-inginereşti, criptografice, operative de investigaţii şi de altă natură, destinate prevenirii divulgării sau pierderii informaţiilor atribuite la secret de stat;

purtători materiali de informaţii atribuite la secret de stat obiecte materiale, inclusiv cîmpuri fizice, în care informaţiile atribuite la secret de stat sînt expuse în formă de texte, semne, simboluri,imagini, semnale, soluţii tehnice, procese etc.;

secret de stat – informaţii protejate de stat în domeniul apărării naţionale, economiei, ştiinţei şi tehnicii, relaţiilor externe, securităţii statului, asigurării ordinii de drept şi activităţii autorităţilor publice, a căror divulgare neautorizată sau pierdere este de natură să aducă atingere intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova.

 

Articolul 2. Scopul şi sfera de aplicare a legii

(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic de protecţie a secretului de stat în scopul asigurării intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova. Protejarea secretului de stat se realizează prin organizarea sistemului naţional de protecţie a secretului de stat.

(2) Prevederile prezentei legi sînt executorii şi pentru cetăţenii străini şi apatrizii care şi-au asumat obligaţia sau sînt obligaţi, conform statutului lor, să execute prevederile legislaţiei Republicii Moldova cu privire la secretul de stat.

(3) Informaţiile transmise Republicii Moldova, ce constituie secret al unui stat străin sau al unei organizaţii internaţionale, sînt protejate în modul stabilit de prezenta lege. În cazul în care tratatul  internaţional la care Republica Moldova este parte conţine alte prevederi referitoare la protecţia secretului unui stat străin sau al unei organizaţii internaţionale, se aplică prevederile tratatului internaţional.

 

Articolul 3. Legislaţia cu privire la secretul de stat

Legislaţia cu privire la secretul de stat are la bază Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte normative ce reglementează protecţia secretului de stat, precum şi tratatele internazionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 4. Sistemul naţional de protecţie a secretului de stat

(1) Sistemul naţional de protecţie a secretului de stat include totalitatea organelor de protecţie a secretului de stat, a metodelor şi mijloacelor de protejare a informaţiilor şi a purtătorilor materiali de informaţii atribuite la secret de stat, precum şi totalitatea măsurilor întreprinse în acest domeniu.

(2) Sistemul naţional de protecţie a secretului de stat vizează:

a) protecţia juridică – ansamblul prevederilor conţinute în actele legislative şi normative ce reglementează protecţia secretului de stat;

b) protecţia prin măsuri procedurale – ansamblul reglementărilor prin care deţinătorii de informaţii atribuite la secret de stat stabilesc măsuri interne de lucru şi de ordine interioară în vederea realizării protecţiei informaţiilor;

c) protecţia fizică – ansamblul activităţilor de pază, de asigurare a securităţii şi de apărare a informaţiilor atribuite la secret de stat prin măsuri şi mijloace de control fizic;

d) protecţia sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii – ansamblul activităţilor de asigurare a securităţii informaţiilor atribuite la secret de stat prin aplicarea metodelor şi mijloacelor criptografice şi tehnice de protecţie a informaţiilor, precum şi a procedurilor tehnico-organizatorice;

e) protecţia personalului – ansamblul verificărilor şi al măsurilor ce vizează cetăţenii cărora li se perfectează dreptul de acces la secretul de stat sau care au acces la acesta în scopul prevenirii şi înlăturării riscurilor pentru securitatea şi protecţia secretului de stat.

(3) Sistemul naţional de protecţie a secretului de stat este destinat:

a) să prevină accesul neautorizat, divulgarea şi pierderea secretului de stat;

b) să identifice împrejurările, precum şi persoanele care, prin acţiunile sau inacţiunile lor, pot pune în pericol securitatea secretului de stat;

c) să garanteze că informaţiile atribuite la secret de stat sînt accesibile exclusiv persoanelor îndreptăţite să le cunoască în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în baza unui alt temei legal;

d) să asigure securitatea sistemelor de telecomunicaţii, a sistemelor informaţionale şi a reţelelor de transmitere a secretului de stat.

Articolul 5. Atribuţiile autorităţilor publice în domeniul protecţiei secretului de stat

(1) Parlamentul:

a) reglementează din punct de vedere legislativ relaţiile în domeniul secretului de stat;

b) stabileşte atribuţiile persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Aparatului Parlamentului privind asigurarea protecţiei secretului de stat în Parlament;

c) exercită controlul parlamentar asupra executării legislaţiei privind secretul de stat.

(2) Preşedintele Republicii Moldova:

a) încheie tratate internaţionale privind utilizarea în comun şi protecţia informaţiilor atribuite la secret de stat;

b) stabileşte atribuţiile persoanelor responsabile de asigurarea protecţiei secretului de stat în cadrul Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova;

c) în limita competenţelor sale, exercită alte atribuţii ce ţin de soluţionarea problemelor care apar în legătură cu secretizarea, desecretizarea şi protecţia informaţiei.

(3) Guvernul:

a) organizează executarea prezentei legi;

b) aprobă structura, componenţa şi regulamentul Comisiei interdepartamentale pentru protecţia secretului de stat;

c) aprobă Nomenclatorul persoanelor cu funcţii de răspundere cu împuterniciri de atribuire a informaţiilor la secret de stat, precum şi Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat;

d) încheie acorduri interguvernamentale privind protecţia reciprocă a informaţiilor atribuite la secret de stat;

e) aprobă Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice;

f) aprobă Regulamentul cu privire la obiectivele cu regim special, lista obiectivelor cu regim special, lista obiectivelor a căror vizitare este temporar interzisă cetăţenilor străini;

g) stabileşte tipurile de compensaţii, mărimea şi modul de acordare a acestora cetăţenilor care efectuează lucrări legate de accesul la secretul de stat;

h) stabileşte modul de determinare a mărimii prejudiciului cauzat sau care poate fi cauzat intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova ori intereselor autorităţilor publice prin divulgarea sau pierderea informaţiilor atribuite la secret de stat, precum şi a prejudiciului cauzat proprietarului informaţiilor în urma secretizării lor;

i) adoptă decizii privind transmiterea informaţiilor atribuite la secret de stat unor state străine sau organizaţii internaţionale;

j) poate modifica, prin hotărîre, modul de acces la secretul de stat în cazul declarării stării de urgenţă, de asediu sau de război;

k) în limita competenţelor, exercită şi alte atribuţii în domeniul secretului de stat.

(4) Autorităţile publice centrale şi locale, în colaborare cu Serviciul de Informaţii şi Securitate:

a) asigură protecţia informaţiilor atribuite la secret de stat elaborate de ele, precum şi a informaţiilor atribuite la secret de stat ce le sînt transmise de către alte autorităţi publice sau persoane juridice;

b) asigură protecţia informaţiilor atribuite la secret de stat în unităţile din subordine, conform prevederilor legislaţiei;

c) aprobă nomenclatoarele departamentale de informaţii ce urmează a fi secretizate şi nomenclatoarele funcţiilor colaboratorilor cărora urmează să li se perfecteze dreptul de acces la secretul de stat;

d) organizează funcţionarea subdiviziunilor interioare de protecţie a secretului de stat;

e) asigură, în limita competenţei lor, realizarea măsurilor de control în privinţa cetăţenilor cărora urmează să li se perfecteze dreptul de acces la secretul de stat şi solicită Serviciului de Informaţii şi  Securitate realizarea măsurilor de control ce ţin de competenţa acestuia;

f) prezintă organelor competente propuneri privind perfecţionarea sistemului naţional de protecţie a secretului de stat;

g) în limita competenţei, exercită şi alte atribuţii în domeniul secretului de stat.

(5) Serviciul de Informaţii şi Securitate:

a) elaborează, împreună cu autorităţile administraţiei publice şi Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat, şi prezintă Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative în domeniul protecţiei secretului de stat;

b) acordă asistenţă de specialitate autorităţilor publice şi altor persoane juridice în organizarea protecţiei secretului de stat;

c) participă la elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a secretului de stat în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice;

d) efectuează controlul asupra asigurării protecţiei secretului de stat în cadrul autorităţilor publice (controlul interdepartamental) şi în cadrul altor persoane juridice;

e) la cererea conducătorilor autorităţilor publice şi ai altor persoane juridice, întreprinde măsuri de control în privinţa cetăţenilor cărora urmează să li se perfecteze dreptul de acces la secretul de stat;

f) participă, în modul stabilit, la eliberarea certificatelor de securitate pentru persoanele juridice în  vederea efectuării lucrărilor cu utilizarea informaţiilor atribuite la secret de stat şi la controlul aspra  respectării de către titularii certificatelor de securitate a condiţiilor care au constituit temei pentru acordarea acestora;

g) efectuează controlul şi expertiza obiectivelor cu regim special în partea ce ţine de respectarea cerinţelor privind protecţia secretului de stat;

h) organizează şi coordonează certificarea şi expertiza mijloacelor de protejare criptografică şi tehnică a secretului de stat;

i) creează sisteme guvernamentale de telecomunicaţii, asigură funcţionarea, securitatea, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea acestor sisteme în scopul asigurării unui schimb protejat de  informaţii atribuite la secret de stat;

j) conlucrează cu Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat în chestiuni ce ţin de aplicarea prezentei legi;

k) constată cazurile de încălcare a normelor privind protecţia secretului de stat;

l) în limita competenţelor, exercită şi alte atribuţii în domeniul secretului de stat.

(6) Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat:

a) elaborează principiile conceptuale ale politicii de stat în domeniul protecţiei secretului de stat;

b) creează şi perfecţionează sistemul de protecţie a secretului de stat, baza lui organizatoricojuridică;

c) asigură dirijarea metodico-organizatorică a sistemului de protecţie a secretului de stat, funcţionarea lui;

d) exercită controlul tehnic privind aplicarea legislaţiei cu privire la protecţia secretului de stat în cadrul organelor administraţiei publice, la întreprinderi, instituţii, organizaţii şi subdiviziunile lor structurale, indiferent de forma de proprietate, la reprezentanţele diplomatice şi alte instituţii ale Republicii Moldova din străinătate;

e) organizează şi coordonează activitatea organelor administraţiei publice, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi subdiviziunilor structurale ale acestora, indiferent de forma de proprietate, privind asigurarea regimului secret şi a protecţiei tehnice a informaţiilor despre comenzile de stat, contractele şi programele referitoare la apărarea naţională, lucrările de mobilizare, securitate, mărimea rezervelor de stat, precum şi la realizarea unor decizii din domeniul politicii externe;

f) elaborează, împreună cu autorităţile administraţiei publice şi cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, şi prezintă Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative în domeniul protecţiei secretului de stat;

g) organizează investigaţii ştiinţifice cu privire la elaborarea bazelor conceptuale ale politicii de stat în domeniul protecţiei secretului de stat, a criteriilor de evaluare a prejudiciului adus statului în cazul scurgerii informaţiei care constituie secret de stat;

h) efectuează, împreună cu organele administraţiei publice şi organizaţiile ştiinţifice, o analiză a dezvoltării mijloacelor tehnice în domeniul protecţiei informaţiei;

i) înregistrează, în conformitate cu prezenta lege, nomenclatoarele departamentale de informaţii care urmează a fi secretizate;

j) elaborează Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat şi îl prezintă Guvernului spre aprobare, face propuneri privind modificarea şi completarea acestui nomenclator;

k) eliberează certificate de securitate în modul stabilit de prezenta lege;

l) controlează termenele de acţiune a parafei de secretizare stabilite anterior pentru informaţiile păzite, informează Guvernul despre necesitatea prelungirii termenelor de secretizare a informaţiilor  ce prezintă o valoare deosebită pentru stat;

m) elaborează şi prezintă Guvernului propuneri de pronosticare a cheltuielilor bugetului de stat pentru măsurile de protecţie a secretului de stat;

n) colaborează, în limita competenţelor, cu organele similare ale altor state în domeniul protecţiei reciproce a informaţiei secrete transmise în baza contractelor (acordurilor) internaţionale, soluţionează chestiunile protecţiei organizatorico-juridice a informaţiilor, participă la expertiza proiectelor contractelor (acordurilor) menţionate.

 

2. Atribuirea informaţiilor la secretul de stat . Gradul de secretezare a informaţiilor atribuite la secretul de stat.  Bazele de organizare a regimului secret în unităţile militare. Gradul de secretizare a documentelor, informaţiei, modelelor de armament şi tehnică etc..

 

Capitolul II Atribuirea informaţiilor la secret de stat

Articolul 6. Principiile de atribuire a informaţiilor la secret de stat şi de secretizare a acestor informaţii

(1) Atribuirea informaţiilor la secret de stat şi secretizarea acestora se efectuează în baza principiilor legalităţii, argumentării şi oportunităţii.

(2) Legalitatea atribuirii informaţiilor la secret de stat şi a secretizării acestora constă în corespunderea acestor informaţii cu prevederile art.7 şi 8 din prezenta lege şi cu legislaţia privind secretul de stat.

(3) Argumentarea atribuirii informaţiilor la secret de stat şi a secretizării acestora constă în stabilirea caracterului raţional al secretizării unor informaţii concrete, a eventualelor consecinţe economice şi de altă natură ale acestei acţiuni, ţinînd cont de echilibrul dintre interesele primordiale  ale statului, ale societăţii şi ale cetăţeanului.

(4) Oportunitatea atribuirii informaţiilor la secret de stat şi a secretizării acestora constă în stabilirea unor restricţii privind accesul şi răspîndirea informaţiilor respective fie din momentul elaborării/primirii lor, fie din timp.

Articolul 7. Informaţiile atribuite la secret de stat

(1) În modul stabilit de prezenta lege sînt atribuite la secret de stat informaţiile:

1) din domeniul apărării naţionale privind:

a) conţinutul planurilor strategice şi operative, al documentelor ce ţin de conducerea operaţiunilor de luptă privind pregătirea şi derularea operaţiunilor, desfăşurarea strategică, operativă şi de mobilizare a trupelor, alţi indicatori importanţi ce caracterizează organizarea, efectivul, dislocarea, pregătirea de luptă şi de mobilizare, armamentul şi asigurarea tehnico-materială a Forţelor Armate ale Republicii Moldova;

b) direcţiile de dezvoltare a unor tipuri de armament, de tehnică militară şi specială, cantitatea şi caracteristicile lor tehnico-tactice, organizarea şi tehnologiile de producere, lucrările ştiinţifice teoretice şi experimentale legate de crearea modelelor noi de armament, tehnică militară şi specială sau modernizarea acestora, alte lucrări planificate sau efectuate în interesele apărării naţionale;

c) forţele şi mijloacele protecţiei civile, capacităţile de care dispun localităţile şi unele obiective separate pentru protecţia, evacuarea şi dispersarea populaţiei, asigurarea activităţilor sociale vitale ale populaţiei şi a activităţii de producere a persoanelor juridice în perioada de război, de asediu sau de urgenţă, precum şi în cazul situaţiilor excepţionale;

d) dislocarea, destinaţia, gradul de pregătire şi de securitate a obiectivelor cu regim special, proiectarea, construirea şi exploatarea acestora, repartizarea terenului, subsolului şi acvatoriului pentru asemenea obiective;

e) datele şi caracteristicile geodezice, gravimetrice, cartografice şi hidrometeorologice care prezintă importanţă pentru apărarea statului;

2) din domeniul economiei, ştiinţei şi tehnicii privind:

a) planurile şi potenţialul de mobilizare a economiei naţionale, rezervele şi volumul livrărilor de materiale strategice, datele generalizate despre nomenclatura şi nivelul stocurilor, volumul livrărilor, alocării, depunerii, împrospătării acestora, amplasarea şi volumul real al rezervelor materiale de stat;

b) utilizarea transporturilor, comunicaţiilor, a potenţialului altor ramuri şi obiective ale infrastructurii naţionale în scopul asigurării capacităţii de apărare şi a securităţii statului;

c) planurile, conţinutul, volumul, finanţarea şi îndeplinirea comenzilor de stat pentru asigurarea securităţii statului şi a necesităţilor sale de apărare;

d) planurile, volumul şi alte caracteristici importante privind extragerea, producerea şi realizarea unor tipuri strategice de materie primă şi produse;

e) operaţiunile ce ţin de confecţionarea semnelor băneşti şi a titlurilor de valoare emise de stat, păstrarea şi protecţia lor contra falsificării, emiterea, schimbul şi retragerea lor din circulaţie;

f) lucrările ştiinţifice teoretice, experimentale de construcţii şi proiectare, în baza cărora pot fi create tehnologii avansate, tipuri noi de producţie, produse şi procese tehnologice, care prezintă importanţă pentru apărarea şi economia naţională sau care influenţează esenţial activitatea economică externă, interesele şi/sau securitatea statului;

3) din domeniul relaţiilor externe privind:

a) activitatea de politică externă, relaţiile economice externe ale Republicii Moldova, a căror divulgare prematură poate cauza prejudicii intereselor şi/sau securităţii statului;

b) colaborarea militară, tehnico-ştiinţifică şi de altă natură a Republicii Moldova cu statele străine şi organizaţiile internaţionale, dacă divulgarea acestor informaţii va cauza, inevitabil, prejudicii  intereselor şi/sau securităţii statului;

c) activitatea externă a statului în domeniile financiar, creditar şi valutar, dacă divulgarea acestor informaţii va cauza prejudicii intereselor şi/sau securităţii statului;

4) din domeniul securităţii statului şi asigurării ordinii de drept privind:

a) efectivul, forţele, conţinutul, planurile, organizarea, finanţarea şi asigurarea tehnico-materială, formele, tactica, metodele, mijloacele şi rezultatele activităţilor de informaţii, de contrainformaţii şi operative de investigaţii;

b) persoanele care colaborează sau au colaborat confidenţial cu organele care desfăşoară activităţi de informaţii, de contrainformaţii şi operative de investigaţii;

c) forţele, mijloacele şi metodele de asigurare a protecţiei de stat părţii vătămate, martorilor şi altor persoane care acordă ajutor în procesul penal;

d) paza frontierei de stat a Republicii Moldova;

e) planurile, organizarea, finanţarea, efectivul, forţele, mijloacele şi metodele de asigurare a securităţii persoanelor beneficiare de protecţie de stat, precum şi paza sediilor de lucru şi a reşedinţelor acestora;

f) sistemele de telecomunicaţii guvernamentale şi alte tipuri de reţele de telecomunicaţii electronice care asigură necesităţile autorităţilor publice, apărării naţionale, securităţii statului şi menţinerii ordinii publice;

g) organizarea, conţinutul, starea şi planurile de dezvoltare a protecţiei criptografice şi tehnice a secretului de stat, conţinutul şi rezultatele cercetărilor ştiinţifice în domeniul criptografiei referitor la protecţia secretului de stat;

h) sistemele şi mijloacele de protecţie criptografică a secretului de stat, proiectarea, producerea, tehnologiile de producere şi utilizarea acestora;

i) cifrurile de stat, elaborarea, crearea, tehnologiile de producere şi utilizarea acestora;

j) organizarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi în al altor persoane juridice, planurile şi măsurile în domeniul protecţiei secretului de stat;

k) alte metode, forme şi mijloace de protecţie a secretului de stat;

5) din sfera activităţii autorităţilor publice privind:

a) conţinutul extraselor, comentariilor, proiectelor, părţilor acestora, al altor acte de uz intern ale autorităţilor publice, a căror divulgare ar putea conduce la divulgarea informaţiilor atribuite la secret  de stat;

b) activitatea de elaborare, modificare, completare, definitivare a actelor oficiale, alte proceduri şi activităţi ale autorităţilor publice de colectare şi prelucrare a informaţiilor care, în modul prevăzut de legislaţie, urmează să fie atribuite la secret de stat;

c) activitatea de examinare şi deliberare în cadrul autorităţilor publice şi între acestea în probleme din domeniile în care informaţiile sînt atribuite la secret de stat.

(2) Motivarea necesităţii de a atribui informaţiile la secret de stat, în baza principiilor de atribuire a informaţiilor la secret de stat şi secretizare a acestora, revine autorităţilor publice şi altor persoane juridice care au elaborat/primit aceste informaţii.

Articolul 8. Informaţiile care nu se atribuie la secret de stat

(1) Nu se atribuie la secret de stat şi nu pot fi secretizate informaţiile privind:

a) faptele de încălcare a drepturilor şi libertăţilor omului şi ale cetăţeanului;

b) starea mediului înconjurător, calitatea produselor alimentare şi a obiectelor de uz casnic;

c) accidentele, catastrofele, fenomenele naturale periculoase şi alte evenimente extraordinare care periclitează securitatea cetăţenilor;

d) starea sănătăţii populaţiei, nivelul ei de trai, inclusiv alimentaţia, îmbrăcămintea, deservirea medicală şi asigurarea socială, indicatorii sociodemografici;

e) starea sănătăţii persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică;

f) faptele de încălcare a legii de către autorităţile publice şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestora;

g) starea reală de lucruri în domeniul învăţămîntului, culturii, comerţului, agriculturii şi al ordinii de drept.

Nu se atribuie la secret de stat şi nu pot fi secretizate şi alte informaţii conform legislaţiei naţionale şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Se interzice secretizarea informaţiilor în cazul în care aceasta ar putea limita accesul la informaţiile de interes public, s-ar putea răsfrînge negativ asupra realizării programelor de stat şi deramură ale dezvoltării social-economice şi culturale sau ar putea reţine concurenţa dintre agenţii economici.

Articolul 9. Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat

(1) În scopul promovării unei politici de stat unice în domeniul atribuirii informaţiilor la secret de stat şi al secretizării lor, Guvernul aprobă Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat în care sînt incluse şi autorităţile publice cu împuterniciri de dispoziţie asupra acestor informaţii.

(2) Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi poate fi revizuit în caz de necesitate.

Articolul 10. Nomenclatoare departamentale de informaţii care urmează a fi secretizate

(1) În baza şi în limitele Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat şi în scopul concretizării şi sistematizării informaţiilor în domeniile lor de activitate, autorităţile publice indicate în Nomenclator elaborează nomenclatoare departamentale detaliate de informaţii care urmează a fi secretizate. În caz de necesitate, pot fi elaborate nomenclatoare interdepartamentale detaliate de informaţii care urmează a fi secretizate.

(2) Persoanele juridice care efectuează lucrări cu utilizarea informaţiilor atribuite la secret de stat elaborează, după caz, în coordonare cu beneficiarul acestor lucrări, nomenclatoare detaliate separate de informaţii care urmează a fi secretizate.

(3) Nomenclatoarele departamentale de informaţii care urmează a fi secretizate conţin informaţii asupra cărora au împuterniciri de dispoziţie autorităţile publice în cauză, în acestea stabilindu-se gradele şi termenele de secretizare a informaţiilor. Nomenclatoarele menţionate trebuie să corespundă Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat.

(4) Nomenclatoarele departamentale de informaţii care urmează a fi secretizate, precum şi modificările şi completările la acestea, coordonate cu Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat, se aprobă de către conducătorii autorităţilor publice cu împuterniciri de dispoziţie asupra informaţiilor în cauză şi nu sînt date publicităţii. Cîte un exemplar al nomenclatoarelor departamentale de informaţii care urmează a fi secretizate se transmite pentru înregistrare Comisiei interdepartamentale pentru protecţia secretului de stat şi Serviciului de Informaţii şi Securitate.

 (5) Conducătorii autorităţilor publice cu împuterniciri de dispoziţie asupra informaţiilor atribuite la secret de stat sînt obligaţi să revizuiască periodic, cel puţin o dată la 5 ani, conţinutul nomenclatoarelor departamentale de informaţii care urmează a fi secretizate în ceea ce priveşte argumentarea secretizării informaţiilor şi corespunderea cu gradele de secretizare stabilite anterior.

 

3. Gradul de secretezare a informaţiilor atribuite la secretul de stat .

         Capitolul III Secretizarea şi desecretizarea informaţiilor

Articolul 11. Gradele de secretizare a informaţiilor atribuite la secret de stat şi parafele de secretizare pentru purtătorii  materiali de asemenea informaţii

(1) Gradul de secretizare a informaţiilor atribuite la secret de stat trebuie să corespundă gravităţii prejudiciilor ce pot fi cauzate intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova în cazul divulgării sau pierderii acestor informaţii.

(2) Sînt stabilite 4 grade de secretizare a informaţiilor atribuite la secret de stat şi 4 parafe de secretizare corespunzătoare pentru purtătorii materiali de asemenea informaţii:

a) „Strict secret” – grad de secretizare atribuit informaţiilor a căror divulgare neautorizată poate aduce prejudicii deosebit de grave intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova;

b) „Secret” – grad de secretizare atribuit informaţiilor a căror divulgare neautorizată poate dăuna grav intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova;

c) „Confidenţial” – grad de secretizare atribuit informaţiilor a căror divulgare neautorizată poate dăuna intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova;

d) „Restricţionat” – grad de secretizare atribuit informaţiilor a căror divulgare neautorizată poate fi în dezavantajul intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova sau poate să conducă la divulgarea unei informaţii secretizate cu parafa „Strict secret”, „Secret” sau „Confidenţial”.

(3) Nu se admite aplicarea parafelor de secretizare menţionate la alin.(2) în vederea secretizării informaţiilor care nu sînt atribuite la secret de stat.

(4) Pagini, paragrafe, secţiuni dintr-un anumit document sau din anexele la acesta pot necesita atribuirea unor grade diferite de secretizare şi trebuie, în acest caz, să poarte menţiunea corespunzătoare. Gradul de secretizare atribuit documentului ca întreg coincide cu acela al părţii sale căreia i s-a atribuit gradul de secretizare cel mai înalt.

(5) Purtătorii materiali de informaţii atribuite la secret de stat destinate unor anumite persoane sînt marcaţi suplimentar cu menţiunea „Personal”, iar cei ce se referă la mobilizare – cu litera „M”.

Articolul 12. Modul de secretizare a informaţiilor

(1) Drept temei pentru secretizarea informaţiilor elaborate/primite în cadrul activităţii de administrare, de producţie, ştiinţifice şi de altă natură a autorităţilor publice şi a altor persoane juridice este corespunderea lor cu art.7 şi 8 din prezenta lege, cu Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat şi cu nomenclatoarele departamentale de informaţii care urmează a fi secretizate. La secretizarea acestor informaţii, pe purtătorii lor materiali se aplică parafa de secretizare corespunzătoare.

(2) În cazul în care informaţiile elaborate/primite nu pot fi identificate cu informaţiile ce se conţin în nomenclatorul corespunzător, persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice sînt obligate să asigure secretizarea preliminară a informaţiilor elaborate/primite conform gradului de secretizare estimat şi, în termen de o lună, să prezinte persoanei cu funcţie de răspundere care a aprobat nomenclatorul menţionat propuneri privind modificarea/completarea lui.

(3) Conducătorii autorităţilor publice şi ai altor persoane juridice care au aprobat nomenclatorul respectiv sînt obligaţi, în termen de 3 luni, să organizeze evaluarea de către experţi a propunerilor primite şi să ia decizia de modificare/completare a nomenclatorului în vigoare sau de eliminare a parafei de secretizare atribuite preliminar. În caz de necesitate şi în modul stabilit, se înaintează propuneri argumentate privind modificarea şi/sau completarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat.

(4) Nomenclatoarele funcţiilor angajaţilor cărora urmează să li se perfecteze dreptul de acces la secretul de stat se întocmesc cu consultarea Serviciului de Informaţii şi Securitate şi se aprobă de către conducătorii autorităţilor publice şi ai altor persoane juridice care elaborează/primesc asemenea informaţii.

Articolul 13. Termenele de secretizare a informaţiilor

(1) Pentru informaţiile avînd gradul de secretizare „Strict secret” se stabileşte un termen de secretizare de pînă la 25 de ani, pentru informaţiile cu gradul „Secret” – un termen de pînă la 15 ani, pentru informaţiile cu gradul „Confidenţial” – de pînă la 10 ani şi pentru informaţiile cu gradul „Restricţionat” – de pînă la 5 ani.

(2) Pentru informaţiile despre persoanele care colaborează sau au colaborat confidenţial cu organe ce desfăşoară activităţi de informaţii, de contrainformaţii şi operative de investigaţii se stabileşte un termen de secretizare nelimitat.

(3) În cazuri excepţionale, pentru anumite informaţii atribuite la secret de stat, Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat poate prelungi termenul de secretizare.

(4) Termenul de secretizare a informaţiilor începe din ziua în care pe purtătorul material de informaţii atribuite la secret de stat a fost aplicată parafa de secretizare.

Articolul 14. Menţiunile aplicate pe purtătorii materiali de informaţii atribuite la secret de stat

(1) Purtătorii materiali de informaţii atribuite la secret de stat trebuie să conţină:

a) parafa de secretizare;

b) numărul de înregistrare;

c) data şi termenul de secretizare a informaţiilor;

d) funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanei cu funcţie de răspundere care a secretizat informaţiile.

(2) Parafa de secretizare trebuie să fie aplicată în partea superioară a fiecărei pagini, iar fiecare pagină va fi numerotată. Dacă documentul urmează să fie distribuit în mai multe exemplare, fiecare dintre acestea va purta un număr de exemplare, care apare pe prima pagină împreună cu numărul total de pagini.

(3) În cazul în care menţiunile nu pot fi aplicate nemijlocit pe purtătorul material de informaţii atribuite la secret de stat, ele se indică în documentaţia de însoţire a acestuia.

Articolul 15. Modificarea parafei de secretizare a purtătorilor materiali de informaţii atribuite la secret de stat

(1) Modificarea parafei de secretizare a purtătorilor materiali de informaţii atribuite la secret de stat se face în cazurile în care se modifică gradul de secretizare al informaţiilor conţinute de aceştia.

(2) Modificarea parafei de secretizare în legătură cu reducerea gradului de secretizare al categoriilor de informaţii prevăzute în Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat şi în nomenclatoarele departamentale de informaţii care urmează a fi secretizate se efectuează în termen de 6 luni. În toate celelalte cazuri, modificarea parafei de secretizare a purtătorilor materiali de informaţii atribuite la secret de stat se efectuează în termen de 3 luni de la reducerea gradului de secretizare al informaţiilor conţinute de ele.

(3) În cazul majorării gradului de secretizare al informaţiilor, modificarea parafei de secretizare se face imediat.

(4) Decizia de modificare a parafei de secretizare se adoptă de către persoana cu funcţie de răspundere care a secretizat informaţia sau de către succesorul ei de drept. Despre modificarea parafei de secretizare se informează alte autorităţi publice sau persoane juridice cărora le-a fost expediat documentul.

(5) Dacă documentul primit de la o altă autoritate publică sau persoană juridică urmează a fi secretizat sau acestui document i-a fost atribuită incorect parafa de secretizare, atunci destinatarul trebuie să informeze expeditorul imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data înregistrării documentului, expunînd motivele secretizării ori modificării parafei de secretizare. Destinatarul care a înaintat propunerea de secretizare sau de modificare a parafei de secretizare este înştiinţat asupra deciziei luate de către expeditor.

(6) Modificarea parafei de secretizare a documentelor secrete selectate pentru arhivele de stat se efectuează de către arhivele de stat împreună cu autorităţile publice sau cu alte persoane juridice, iar, după caz, cu succesorii lor de drept, ale căror documente se păstrează în arhive.

Articolul 16. Limitarea drepturilor de proprietate ale persoanelor juridice şi cetăţenilor asupra informaţiilor în legătură cu secretizarea lor

(1) Conducătorii autorităţilor publice cu împuterniciri de dispoziţie asupra informaţiilor atribuite la secret de stat sînt în drept să adopte decizii privind secretizarea informaţiilor aflate în proprietatea persoanelor juridice şi a cetăţenilor (în continuare - proprietarul informaţiilor) dacă aceste informaţii sînt atribuite, în modul stabilit, la secret de stat. Informaţiile în cauză sînt secretizate la propunerea proprietarului informaţiilor sau din iniţiativa autorităţii publice interesate.

(2) Prejudiciul material cauzat proprietarului informaţiilor în legătură cu secretizarea lor urmează a fi reparat de către stat în modul stabilit în contractul încheiat între proprietar şi autoritatea publică în dispoziţia căreia trec aceste informaţii. Contractul prevede, de asemenea, obligaţia proprietarului informaţiilor de a nu le divulga, modul şi condiţiile protecţiei secretului de stat, consimţămîntul proprietarului informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate cu restricţiile prevăzute de prezenta lege.

(3) Dacă proprietarul informaţiilor refuză să încheie contract sau încalcă prevederile acestuia, în temeiul unei hotărîri definitive a instanţei de judecată, informaţiile atribuite la secret de stat şi purtătorii lor materiali sînt trecuţi în proprietatea statului, cu condiţia restituirii preliminare şi depline a costului informaţiilor proprietarului. Fostul proprietar este preavizat în scris privind răspunderea pentru divulgarea secretului de stat, prevăzută de legislaţia în vigoare.

(4) Proprietarul informaţiilor este în drept să atace în instanţa de judecată acţiunile persoanelor cu funcţii de răspundere care, în opinia sa, îi lezează drepturile. Dacă instanţa de judecată recunoaşte că acţiunile persoanelor cu funcţii de răspundere sînt nelegitime, modul de reparare a prejudiciului cauzat proprietarului informaţiilor este stabilit printr-o hotărîre a instanţei de judecată, conform legislaţiei.

Articolul 17. Contestarea deciziei de secretizare a informaţiilor

(1) Orice cetăţean sau persoană juridică are dreptul să se adreseze persoanelor cu funcţii de

răspundere care au secretizat anumite informaţii cu o cerere motivată privind desecretizarea acestor informaţii. Persoanele cu funcţii de răspundere în cauză sînt obligate, în termen de o lună, să dea un răspuns scris cetăţeanului sau persoanei juridice la această cerere.

(2) Persoanele cu funcţii de răspundere care se eschivează de la examinarea în fond a cererii poartă răspundere conform legislaţiei.

(3) Decizia de secretizare a informaţiilor poate fi contestată la organul sau la persoana cu funcţie de răspundere ierarhic superioară, la Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat sau în instanţa de contencios administrativ. În cazul respingerii cererii înaintate în ordine ierarhică, cetăţeanul sau persoana juridică are dreptul să conteste în instanţa de contencios administrativ decizia organului sau a persoanei cu funcţie de răspundere ierarhic superioară. Dacă una dintre aceste autorităţi recunoaşte secretizarea drept neîntemeiată, informaţiile respective urmează a fi desecretizate în modul stabilit de prezenta lege.

(4) Instanţa de contencios administrativ examinează cererea conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.

Articolul 18. Desecretizarea informaţiilor

(1) Drept temei pentru desecretizarea informaţiilor servesc:

a) expirarea termenului de secretizare a informaţiilor;

b) schimbarea circumstanţelor obiective, ca urmare a căreia protecţia ulterioară a anumitor informaţii atribuite la secret de stat devine inoportună;

c) modificarea art.7 şi 8 din prezenta lege, modificarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat sau a nomenclatoarelor departamentale de informaţii care urmează a fi secretizate;

d) existenţa unei decizii care constată drept neîntemeiată secretizarea informaţiilor.

(2) Desecretizarea informaţiilor se face de către persoanele cu funcţii de răspundere cu împuterniciri de secretizare a informaţiilor respective.

(3) Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat, precum şi conducătorii autorităţilor publice şi ai altor persoane juridice sînt împuterniciţi să desecretizeze informaţiile care au fost secretizate în mod neîntemeiat de către persoanele cu funcţii de răspundere din subordine.

(4) Conducătorii arhivelor de stat sînt împuterniciţi să desecretizeze purtătorii materiali de informaţii atribuite la secret de stat care se păstrează în fondurile închise ale arhivelor, cu condiţia că organizaţia întemeietoare a fondului sau succesorul ei de drept le deleagă astfel de împuterniciri.

În caz de lichidare a organizaţiei întemeietoare a fondului şi de lipsă a succesorului ei de drept, chestiunea desecretizării purtătorilor materiali de informaţii atribuite la secret de stat este examinată de către Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat.

 

4Cerinţele documentelor de conducere cu privire la ridicarea nivelului de vigelenţă şi respectare a regimului secret.  Modul de lucru cu documentele secrete.

Articolul 29. Obligaţiile cetăţeanului privind nedivulgarea secretului de stat

Cetăţeanul căruia i s-a perfectat dreptul de acces la secretul de stat este obligat:

a) să nu admită divulgarea, prin orice metodă, a secretului de stat care i-a fost încredinţat sau i-a devenit cunoscut în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor funcţionale;

b) să nu participe la acţiunile partidelor şi asociaţiilor obşteşti a căror activitate a fost suspendată, limitată sau interzisă în modul stabilit de lege;

c) să nu sprijine activitatea unui stat străin, a unei organizaţii străine sau a reprezentanţilor acestora, precum şi a cetăţenilor străini şi apatrizilor ce cauzează prejudicii intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova;

d) să execute cerinţele asigurării regimului secret;

e) să comunice persoanei cu funcţie de răspundere care i-a acordat dreptul de acces la secretul de stat şi subdiviziunii de protecţie a informaţiilor atribuite la secret de stat despre apariţia circumstanţelor prevăzute la art.25 sau a altor împrejurări ce împiedică păstrarea secretului de stat care i-a fost încredinţat, precum şi despre ieşirea sa de pe teritoriul Republicii Moldova;

f) să respecte alte prevederi ale legislaţiei privind secretul de stat.

Articolul 30. Restrîngerea exerciţiului unor drepturi ale cetăţeanului în legătură cu dreptul de acces şi accesul la secretul de stat

Restrîngerea exerciţiului unor drepturi ale cetăţeanului în legătură cu dreptul de acces şi accesul la secretul de stat se poate referi la:

a) restricţii de utilizare a descoperirilor şi invenţiilor ce conţin informaţii atribuite la secret de stat şi de răspîndire a acestor informaţii;

b) restrîngerea dreptului la inviolabilitatea vieţii private în timpul efectuării măsurilor de control în perioada perfectării (reperfectării) dreptului de acces la secretul de stat.

 

Modul de lucrul cu documentele de serviciu în Armata Naţională

Documentele secrete şi de serviciu în Armata Naţională se primesc, se pun la evidenţă şi  se păstrează în secţia secretă. Încăperea  secţiei secretre se află în statul major, ea este amenajată cu uşă de fer (căptuşită cu fer),  cu gratii la fereastră şi are semnalizare sonoră, vizualăi la ofiţerul de serviciu. De lucrul secţiei secrete răspunde  şeful statului major al unităţii militare. În afară de secţia secretă este şi secţia de mobilizare în care se păstrează de asemenea documente secrete.

Pentru fiecare militar care lucrează cu materiale secrete se face un caet, mapă de lucru cu documentele secrete. Documentele secrete nu se scot din clădirea statului major, cu ele se lucrează în încăperi cu fereastra închisă, pe masa de lucru  se lasă doar documente secrete.

În caz de pierdere, distrugere a documentelor secrete se raportează Şefului Statului major.

          Se interzice transportarea materialelor secrete în transportul public, transportarea documentelor secrete se execută în maşini special numite cu paza înarmată

Se interzice de a înscrie date secrete în caete obişnuite.

Se interzice multiplicare, fotografierea, copierea documentelor, materialelor secrete. 

 

 1. Obligaţiunile persoanelor din serviciu cu privire la respectarea vigelenţei şi regimului secret. Răspunderea pentru divulgarea secretului de stat şi militar, datelor secrete şi pentru pierderea documentelor secrete.

Articolul 38. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei cu privire la secretul de stat

(1) Persoanele vinovate de încălcarea prezentei legi poartă răspundere penală, civilă, administrativă sau disciplinară conform legislaţiei.

(2) Persoanele cu funcţii de răspundere avînd împuterniciri de dispoziţie asupra informaţiilor atribuite la secret de stat poartă răspundere penală, civilă, administrativă sau disciplinară, conform legislaţiei, pentru atribuirea neîntemeiată a informaţiilor la secret de stat, pentru neluarea intenţionată a deciziei privind atribuirea informaţiilor la secret de stat, a căror divulgare poate cauza prejudicii intereselor şi/sau securităţii statului, precum şi pentru luarea unor decizii neîntemeiate privind excluderea din nomenclatorul departamental a informaţiilor atribuite la secret de stat

Codul penal  

Articolul 344 Divulgarea secretului de stat sau a informaţii ce conţine acest secret
    (1) Divulgarea informaţiilor ce constituie secret de stat de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu serviciul sau munca sa, dacă nu constituie trădare de Patrie sau spionaj se pedepseşte cu amendă,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
   (2)Dacă această acţiune a fost soldată cu urmări grave Aceeaşi acţiune soldată cu urmări grave
    se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
   

Articolul 345 Pierderea documentelor ce conţin secrete de stat
    Pierderea documentelor ce conţin secrete de stat, precum şi a obiectelor datele despre care constituie secret de stat, de către o persoană căreia aceste documente sau obiecte i-au fost încredinţate, dacă pierderea a fost un rezultat al încălcării regulilor stabilite de păstrare a documentelor sau obiectelor menţionate şi a cauzat urmări grave,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 400 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

Categorie: Diverse | Adăugat de: Codru (12.02.2016)
Vizualizări: 112 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Prenume *:
Email *:
Cod *:
Caută pe site

Mini-chat
 
200

Linkuri utile
 • Ministerul Apărării
 • Academia militară
 • Oastea Moldovei
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Russian Arms forum
 • Военное дело
 • Форум радиолюбителей
 • Сервер р/любителей России
 • 134 учебный полк связи

 • Copyright MyCorp © 2018
  Creatorul de site-uriuCoz