Luni, 20.08.2018, 12:09
Bine aţi venit Oaspete | RSS
 Pentru studenţii Catedrei militare
Principală Album foto Forum Profilul meuLogare
[ Mesaje noi · Membrii · Regulamentul forumului · Căutare · RSS ]
  • Pagina 1 din 1
  • 1
Forum » Disciplinile de instruire » Regulamentul Serviciului Interior » Protecţia împotriva incendiilor
Protecţia împotriva incendiilor
CodruДата: Duminică, 25.11.2012, 10:09 | Сообщение # 1
Grupa: Administratori
Mesaje: 1582
Reputatia: 54
Protecţia împotriva incendiilor


482. Toţi militarii sînt obligaţi să cunoască şi să respecte regulile de prevenire a incendiilor (Anexa nr.15) şi să poată manipula mijloacele de stingere a incendiilor.
În cazul izbucnirii unui incendiu, fiecare militar este obligat să înştiinţeze structurile respective (serviciul pompieri) şi să întreprindă imediat măsuri pentru stingerea incendiului cu toate mijloacele disponibile, precum şi pentru salvarea oamenilor, armamentului, tehnicii militare şi altor mijloace materiale.
483. În cadrul unităţii, se elaborează un plan de protecţie împotriva incendiilor, care se coordonează cu serviciul de pompieri local, se aprobă de către comandantul unităţii şi este adus la cunoştinţa întregului efectiv.
Extrasul din plan, care include regulile de prevenire a incendiilor în unitate, calculul forţelor şi mijloacelor antrenate la stingerea incendiului, precum şi ordinea evacuării efectivului, armamentului, tehnicii militare şi a altor mijloace materiale trebuie să se afle la ofiţerul de serviciu pe unitate.
484. Comandantul unităţii răspunde de organizarea şi de starea protecţiei împotriva incendiilor.
485. Comandantul unităţii militare şi şefii centrelor de instruire răspund de respectarea regulilor de prevenire a incendiilor în pădurile repartizate unităţii, centrului de instruire, precum şi în alte locuri pe timpul desfăşurării şedinţelor, tragerilor, exerciţiilor tactice şi altor activităţi de pregătire de luptă.
486. Comandanţii de subunităţi, şefii de secţii, de servicii, de ateliere, de cluburi, de depozite, de laboratoare şi ai altor obiective răspund de respectarea regulilor de prevenire a incendiilor în subunităţile şi serviciile subordonate şi de menţinerea în bună stare a mijloacelor de stingere a incendiilor.
487. Protecţia antiincendiară în cadrul unităţii militare este condusă nemijlocit de către şeful compartimentului logistic, iar acolo unde această funcţie nu este prevăzută în state, obligaţiile lui sînt executate de un militar prin contract, numit de comandant prin ordin de zi pe unitate.
488. Într-o unitate care nu dispune de echipă de pompieri titulară, se constituie o echipa de pompieri netitulară, cu personal suficient.
Componenţa echipei netitulare de pompieri se numeşte din partea unei singure subunităţi.
De la echipă se numeşte un militar din serviciul de pompieri, inclus în componenţa serviciului de zi, numit pompier de serviciu, care exercită serviciul la postul de pompieri în permanenţă sau în decursul unui anumit timp.
Efectivul echipei de pompieri este scutit de executarea altor servicii.
489. Şeful serviciului de protecţie împotriva incendiilor (comandantul subunităţii din partea căreia este numită echipa) este, totodată, şef al echipei de pompieri şi se subordonează şefului compartimentului logistic al unităţii militare. El răspunde de organizarea protecţiei antiincendiare, de starea de pregătire permanentă a echipei de pompieri, a mijloacelor de stingere a incendiilor şi de instruirea întregului efectiv al unităţii privind regulile de prevenire a incendiilor.
490. Şeful serviciului de protecţie împotriva incendiilor este obligat:
1) să cunoască particularităţile siguranţei contra incendiilor a obiectivelor unităţii, să participe la elaborarea planului de protecţie împotriva incendiilor şi regulilor de prevenire a incendiilor;
2) să desfăşoare şedinţe cu efectivul unităţii privind pregătirea antiincendiară, exploatarea mijloacelor de stingere a incendiilor, să pregătească echipa de pompieri şi să efectueze instructajul acesteia;
3) să conducă controlul situaţiei antiincendiare la toate obiectivele şi să execute controlul zilnic al respectării de către efectiv a regulilor stabilite de prevenire a incendiilor şi a modului de executare a serviciului de către echipa de pompieri;
4) să ţină evidenţa şi să asigure exploatarea corectă a mijloacelor de stingere a incendiilor, a semnalizării de incendiu, a rezervoarelor (hidrantelor) de alimentare cu apă în caz de incendiu şi să întreprindă măsuri pentru menţinerea acestora în stare de funcţionare;
5) să interzică folosirea instalaţiilor, aparatelor de încălzire, de iluminare etc., dacă acestea sînt neautorizate, defectate şi prezintă pericol de incendiu;
6) să raporteze la timp şefului compartimentului logistic neajunsurile depistate, incendiile şi măsurile luate privind situaţia antiincendiară în unitate;
7) să conducă stingerea incendiilor.
CodruДата: Duminică, 25.11.2012, 10:36 | Сообщение # 2
Grupa: Administratori
Mesaje: 1582
Reputatia: 54
Anexa nr. 15


Regulile de siguranţă contra incendiilor


Măsuri generale de pază contra incendiilor în unităţile şi subunităţile militare


1. Teritoriul unităţii militare trebuie curăţat în permanenţă de gunoi şi de iarbă uscată.
Toate depozitele, acoperişurile, platformele cu muniţie, secţiile producţiilor de bază şi ale celor auxiliare, laboratoarele, liniile de înaltă tensiune, centralele electrice şi transformatoarele, coşurile cazangeriilor, castelele de apă, depozitele de carburanţi şi lubrifianţi şi de alte mijloace materiale trebuie să fie utilate cu para¬trăsnete şi cu alte sisteme de siguranţă contra incendiilor şi explo¬ziilor, în corespundere cu normele şi regulile în vigoare.
Căile de acces spre sursele de apă pentru stingerea incen¬diilor, spre clădiri, precum şi toate drumurile de pe teritoriul unităţii trebuie să fie în permanenţă libere pentru circulaţia maşinilor de pompieri.
2. În scopul siguranţei contra incendiilor, se interzice:
1) aprinderea focului la distanţe mai mici de 50 m de diferite construcţii, platforme cu materiale şi tehnică militară, precum şi fumatul, folosirea aparatelor cu flacără în parcuri, depozite, hangare şi în alte încăperi de acest fel;
2) încălzirea sobelor cu defecte, folosirea pentru aprinderea focului a lichidelor carburante; lăsarea materialelor inflamabile aproape de sobe, iar sobele care se încălzesc - fără supraveghe¬re; uscarea îmbrăcămintei pe sobe, pe hogeaguri, precum şi în dreptul vetrei; aprinderea focului în sobe în orele de odihnă
(somn) a personalului. Cînd se face focul în sobe, coşurile se curăţă de funingine o dată la două luni;
3) încălzirea cu flacără (torţe, lămpi de benzină) a conducte¬lor de apă şi de altă natură din clădiri; conductele şi construc¬ţiile clădirilor se vor încălzi numai cu aburi, apă fierbinte şi alte mijloace care prezintă siguranţă contra incendiilor;
4) amenajarea în încăperile de la subsolul clădirilor de ateliere şi depozite, legate de prelucrarea sau depozitarea lichi¬delor combustibile şi a materialelor uşor inflamabile;
5) blocarea accesului spre mijloacele de stingere a incendiului, panouri şi întrerupătoare electrice; depozitarea în poduri, pe scări şi pe coridoare a materialelor inflamabile şi a bunurilor materiale; instalarea de pe¬reţi despărţitori, amenajarea în aceste încăperi a atelierelor, laboratoarelor şi locuinţelor ;
6) folosirea mijloacelor de stingere a incendiului în alte scopuri;
7) folosirea dispozitivelor şi reţelelor electrice defectate, a instalaţiilor şi utilajelor electrice defectate, utili¬zarea aparatelor electrice de încălzire fără suport ignifug, precum şi înlocuirea siguranţelor (buşoanelor) de la panourile de distri¬buţie cu sîrme sau alte obiecte;
8) învelirea becurilor electrice cu hîrtie şi pînză; tapetarea conductorilor electrici sau acoperirea lor cu afişe şi cu alte obiecte; folosirea firelor de telefon pentru construirea reţelei electrice de iluminat;
9) predarea sub pază a încăperilor (depozitelor) necon¬trolate în privinţa siguranţei contra incendiilor.
3. Dezinfectarea şi uscarea îmbrăcămintei se execută în camere de dezinfectare (uscătorii) tip sub supraveghere permanentă. Înainte de introducerea îmbrăcămintei în camerele de dezinfecta¬re, buzunarele se întorc pe dos.
În timpul dezinfectării şi uscării îmbrăcămintei se interzice:
1) ridicarea temperaturii din interiorul camerelor peste nor¬mele stabilite;
2) supraîncărcarea camerelor şi uscătoriilor cu îmbrăcăminte;
3) introducerea în camere a hainelor îmbibate cu uleiuri şi lichide combustibile;
4) aşezarea îmbrăcămintei pe reţelele de protecţie ale camerelor.
4. Fumatul este permis numai în locuri speciale care nu prezintă pericol de producere a incendiilor şi care sînt dotate cu ventilaţie prin aspiraţie.
5. Coridoarele, trecerile, ieşirile principale şi de rezervă, scările trebuie să fie în permanenţă libere pentru circulaţie şi să nu se blocheze. Uşile de intrare din statul major, din cazărmi, ate¬liere, cluburi şi alte încăperi trebuie să se deschidă în afară. Se in¬terzice astuparea ieşirilor de rezervă şi căptuşirea cu materiale inflamabile a pereţilor şi tavanelor scărilor şi coridoarelor;
6. Uneltele şi mijloacele de stingere a incendiilor, bazinele de apă, hidrantele şi gurile de incendiu trebuie sa fie în stare bună, iar locul lor să fie marcat cu indicatoare standardi¬zate.
Numărul de unelte şi mijloace de stingere a incendiilor din clădiri şi de la obiective se stabileşte conform unor norme speciale. Pe teri¬toriul depozitelor, parcurilor, în hangare şi în încăperile de producţie mijloacele şi uneltele de stingere a incendiilor trebuie să fie păst¬rate pe panouri.
7. La aparatele de telefon trebuie să existe tăbliţe cu numărul de telefon al celei mai apropiate echipe de pompieri, iar pe terito¬riul unităţii militare, pentru darea semnalului alarmei de incendiu, trebuie să existe mijloace de semnalizare acustică.
8. Zilnic, la ora stabilită de comandantul unităţii, înainte de închidere, toate atelierele, magaziile, depozitele, parcurile, han¬garele şi alte încăperi de producţie, unde există pericol de incendiu, se verifică de către şefii de depozite, şefii de magazii, şefii de ateliere, ofiţerul de serviciu pe parc şi pompierii de serviciu în unitate; toate neajunsurile depistate se înlătură pînă la închiderea încăperilor (magaziilor), iar reţelele electrice se deconectează de la întrerupătoarele exterioare.
În aceste cazuri, drept confirmare a respectării regulilor de siguranţă contra incendiilor serveşte fişa de control, care se înmînează de către pompierul de serviciu persoanei care închide obiectivul. Şefii de magazii, şefii de depozite şi ofiţerul de serviciu pe parc, la predarea obiectivului sub pază, transmit fişele şefului gărzii. La ora stabilită de comandantul unităţii, şeful pichetului de pompieri primeşte fişele de la şeful gărzii.
9. Măsuri suplimentare de prevenire a incendiilor în unităţile militare se desfăşoară în conformitate cu regulamente¬le şi instrucţiunile speciale.
Forum » Disciplinile de instruire » Regulamentul Serviciului Interior » Protecţia împotriva incendiilor
  • Pagina 1 din 1
  • 1
Căutare:
Răspuns nou
Prenume:
Textul mesajului:
Toate smiley-urile
Opţiunile mesajului:
Cod de securitate:

Copyright MyCorp © 2018
Creatorul de site-uriuCoz